Algemene voorwaarden

Artikel 1 algemeen
1.1 Deze algemene verkoop-,leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Brunekreef Performance gedaan aan en/of aangegaan met derden. hierna te noemen wederpartij.

1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

1.4 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en zaken. Speciaal door Brunekreef Performance bestelde producten en zaken worden door Brunekreef Performance na levering niet retour genomen.

1.5 Retourzendingen kunnen slechts binnen 8 dagen franco worden ontvangen. Brunekreef Performance moet hiermee akkoord zijn gegaan. Brunekreef Performance behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retourgezonden producten en/of zaken 15% van de inkoopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen.

 Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurg mogelijk, doch binden Brunekreef Performance niet.

2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Brunekreef Performance is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Brunekreef Performance danwel de afleverbon danwel de factuur van Brunekreef Performance als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Brunekreef Performance aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

2.4 Brunekreef Performance is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Brunekreef Performance daaronder begrepen, en bij wijzigingen van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden. Zich voordoende na het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen, is Brunekreef Performance gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedeelde stijging. De wederpartij is hieraan ten allen tijde gebonden. Tenzij de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten en indien en voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welke geval de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden. De wederpartij heeft deze mogelijkheid niet indien de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

3.4 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van Brunekreef Performance. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

3.5 Genoemde prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud. Mocht het voorkomen dat een prijs totaal niet correct is weergegeven, behoudt Brunekreef Performance het recht om de verkoop te ontbinden.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats Brunekreef Performance, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Vanaf het tijdstip dat de wederpartij is meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartijen wordt deze door Brunekreef Performance voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 10 dagen na dat tijdstip is afgehaald, is Brunekreef Performance gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Het risico van het door Brunekreef Performance ter reparatie of anderzins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Brunekreef Performance bij de wederpartij.

Artikel 5 Levertijden

5.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is ten allen tijde toegestaan.

5.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Brunekreef Performance de wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Brunekreef Performance behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken voor, totdat zijn vorderingen ter zake alle door Brunekreef Performance aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren geheel door de wederpartij zijn voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Brunekreef Performance blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomst niet heeft betaald.

6.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen noch in gebruik te geven, een pandrecht of een stilpandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van Brunekreef Performance.

6.3 Indien Brunekreef Performance het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken ter zake alle vorderingen welke Brunekreef Performance op de wederpartij heeft, een en andere op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader is vereist.

6.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is Brunekreef Performance gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico

6.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van Brunekreef Performance een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 226,89 per handeling.

Artikel 7 Betaling

7.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op een door Brunekreef Performance aangegeven rekeningnummer en in een door Brunekreef Performance aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Brunekreef Performance aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de wederpartij.

7.2 Brunekreef Performance is ten allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.

7.3 Brunekreef Performance is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

7.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5 % op maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

7.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pr.-en processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.6 Brunekreef Performance is ten allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, indien na het oordeel van Brunekreef Performance de omstandigheden daartoe aanleiding geven. weigering van de wederpartij om de verlangende zekerheden te stellen, geeft Brunekreef Performance het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

7.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn als ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 Retentierecht

8.1 Brunekreef Performance kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens de wederpartij onder zich heeft, zolang door Brunekreef Performance geleverde zaken of diensten niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q deze algemene voorwaarden jegent Brunekreef Performance verschuldigd is of zal zijn.

8.2 Door zaken in de macht van Brunekreef Performance te (doen) brengen, vestigt de wederpartij daarop een pandrecht voor al hetgeen bij aan Brunekreef Performance uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat Brunekreef Performance als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 9 Vervangen onderdelen

9.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom van Brunekreef Performance, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkomingen

10.1 Indien Brunekreef Performance door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Brunekreef Performance gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade interessen doen gelden.

10.2 Indien Brunekreef Performance bij het intreden van een niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Brunekreef Performance gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10.3 Als een niet toerekenbare tekortkoming zal o.a gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Brunekreef Performance afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van de zaken of diensten door derden die door Brunekreef Performance zijn ingeschakeld.

Artikel 11 Reclame

11.1 Reclames terzake van door Brunekreef Performance geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 10 dagen bij Brunekreef Performance te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de zaak c.q op het moment van het verrichten van de dienst.

11.2 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Brunekreef Performance geleverde zaken is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.

11.3 Retourgezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk door Brunekreef Performance geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele onbeschadigde verpakking.

Artikel 12 Garantie

12.1 Voor door Brunekreef Performance geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q het garantiebewijs van die fabrikant. Brunekreef Performance kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jagens de wederpartij indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Brunekreef Performance na te komen, danwel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

12.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken c.q uitvoering van de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van Brunekreef Performance te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens Brunekreef Performance kan doen gelden, tenzij Brunekreef Performance de klacht alsnog als geaccepteerd wenst te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.

12.3 Indien een tijdige ingediende klacht c.q een door Brunekreef Performance geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Brunekreef Performance geleverde zaken, dan is Brunekreef Performance slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.

12.4 Ter zake van de levering van differentieelen, carburateurs, versnellingsbakken, en motoren en/of complete revisie van differentieelen, carburateurs, versnellingsbakken, en motoren gelden de navolgende garantiebepalingen:

A Garantie wordt door Brunekreef Performance aan de wederpartij verleend voor een gebruik van maximaal 5000 km of 6 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km, direct ingaande na de datum van aflevering van de motor versnellingsbak carburateur of differentieel indien die door de wederpartij zelf wordt ingebouwd, danwel van het motorisch bedrijfsklare voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders is overeengekomen.

B De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgende. Nakomging van de garantie kan slechts in nederland worden gevraagd.

C Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken/differentieelen/carburateurs omvat de garantie het herstellen van defecten, die zich tijdens de garantieperiode openbaren, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde onder F.

D Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren versnellingsbakken en differentieels omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van ter zake bijgeleverde onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met inachtneming van het bepaalde onder F.Voor zover het compleet gereviseerde motoren/versnellingsbakken/differentieelen betreft zijn van de garantie uitgesloten met door Brunekreef Performance bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen en krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door Brunekreef Performance onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming en/of breuk van bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken, cilinderkoppen en krukassen.

E De kosten van reparatie,vervanging en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen, als genoemd onder C en D, zijn geheel voor rekening van Brunekreef Performance, tot een maximum gedurende de gehele garantieperiode van het door Brunekreef Performance gefaktureerde bedrag. Deze voor rekening van Brunekreef Performance komende kosten zullen ook niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk uit- en inbouwen van de motor versnellingsbak carburateur en/of differentieel en andere nevenkosten zoals bijvoorbeeld afsleepkosten, kosten van een huurauto en dergelijke.

F Ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie- onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouwaansluiting door de werderpartij en/of derde, niet inachtneming van de inrij procedure,niet nakomen van de door Brunekreef Performance gegeven instructies betreffende olie gebruik en inbouwprocedure, slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn van defecte electronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers zijn uitgesloten van de garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door Brunekreef Performance gecontroleerde appendages, alsmede terzake van defecten en schades, die ontstaan zijn door deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die LPG-GAS als brandstof hebben.

G Wederpartij dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan wederpartij meent dat dit onder de garantiebepalingen valt, te wenden tot Brunekreef Performance en is niet zonder schriftelijke toestemming van Brunekreef Performance gerechtigd de motor versnellingsbak carburateur en differentieel elders te laten herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens Brunekreef Performance op basis van deze voorwaarden.

H De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en gereviseerde en strekt zich derhalve niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken -al dan niet van derden- ten gevolgen van gebreken aan en/of defect raken van de motor versnellingsbak carburateur differentieel of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook die hieruit voor wederpartij mochten ontstaan. Derhalve is uitdrukkelijk uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/of derden zouden kunnen leiden ter zake een defect aan de motor versnellingsbak carburateur differentieel of onderdelen daarvan.

I De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat Brunekreef Performance haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q zou zijn nagekomen.

J Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz alsmede gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie

K Op inbouw van door de wederpartij aangeleverde onderdelen kan in geen geval garantie verleend worden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Brunekreef Performance is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen of zaken van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

13.2 Brunekreef Performance is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosleer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dier personen.

13.3 Indien Brunekreef Performance op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoeffening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Brunekreef Performance niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

13.4 In die gevallen waarin Brunekreef Performance aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in een voorkomend geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Brunekreef Performance wordt uitgekeerd danwel tot, indien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto factuurwaarde of een deel daarvan van de geleverde zaken en/of verrichtte diensten.

13.5 De wederpartij vrijwaart Brunekreef Performance tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Artikel 14 Conversie

14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoop-,leverings-en betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

14.2 Brunekreef Performance en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietig te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten welke door Brunekreef Performance worden gesloten, isuitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht.

15.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-,levering-en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

15.3 De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

15.4 In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de rechtbank bindend.

15.5 Indien Brunekreef Performance in rechte wordt betroken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Brunekreef Performance verschuldigd.

Werkplaats

Bezoek alleen op afspraak
Lage Valkseweg 121
6741 GB Lunteren

Factuuradres

Brunekreef Performance
Blaakweg 10
6732 GL Harskamp

Contactgegevens

Informatie